files/pogranicze.zhp.pl/pogr.jpg

Jakie informacje zawrzeć w opracowaniu obiektów i tematów?

Infrastruktura turystyczna


•    (infrastruktura turystyczna to m. in. hotele, motele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, campingi, kąpieliska, pływalnie, wypożyczalnie sprzętu wodnego, rowerów, stadniny koni, restauracje, bary, muzea, galerie itp.)
•    dane o właścicielach, dane kontaktowe, strona internetowa,
•    informacje, w jakich godzinach obiekt jest dostępny, jak wygląda ewentualna rezerwacja pobytu itp.,
•    orientacyjny standard obiektu,
•    zdjęcia (zewnętrze, wnętrza, widoki najbliższej okolicy),
•    położenie, sposób dojazdu, interesujące miejsca w pobliżu,
•    ewentualne wydarzenia kulturalne, które są związane z danym obiektem,
•    dostępny na miejscu sprzęt, atrakcje itp.,
•    reportaż z pobytu drużyny, film, wywiady itp.       

Dzieje danej ziemi

•    przynależność państwowa danej ziemi w kolejnych okresach,
•    historyczne granice ziemi na tle aktualnego podziału administracyjnego,
•    godło ziemi i jego geneza; występowanie godła ziemi w materiale źródłowym, m. in. w kronikach, herbarzach, innych książkach, katalogach, na zabytkach ruchomych i nieruchomych, w znanych filmach, obrazach itp. 
•    jeśli dana ziemia była kiedyś osobnym organizmem państwowym – kiedy to było, na jaki okres przypadły czasy jej świetności; wybitni władcy,
•    najważniejsze ośrodki miejskie danej ziemi, jej stolica (lub kolejne stolice),
•    charakterystyczne odrębności danej ziemi (język, obyczaje i system wartości, kultura ludowa, budownictwo, zajęcia ludności, poczucie odrębności),
•    instytucje pielęgnujące tożsamość regionalną (muzea, stowarzyszenia, instytucje naukowo-badawcze); na czym polega ich działalność,
•    postrzeganie mieszkańców danej ziemi w oczach osób z zewnątrz, w tym badaczy,
•    z czego dana ziemia najbardziej zasłynęła w dziejach Polski,
•    sławni ludzie związani z tym terenem,
•    pierwsze wzmianki w piśmiennictwie - kronikach, dokumentach królewskich, pamiętnikach,
•    tradycje dawnego niezależnego bytu państwowego lub innej przynależności politycznej,
•    charakterystyczne ruchy społeczne i wydarzenia związane z tą ziemią,
•    święci związani z regionem,
•    znane rody magnackie, rycerskie i szlacheckie związane z regionem,
•    historyczne metody gospodarowania,
•    naturalne granice geograficzne.

Mniejszości narodowe, etniczne i wyznaniowe w danej ziemi

•   wskazanie mniejszości narodowych (np. Niemcy, Żydzi, Rosjanie, Holendrzy), etnicznych (np. Cyganie, Prusowie) i wyznaniowych (np. żydzi, luteranie, mennonici, prawosławni, rzymscy katolicy, mariawici) oraz okresów ich występowania w danej ziemi,
•    charakterystyka poszczególnych mniejszości: cechy szczególne, zwyczaje, tradycje, religia, typowe zajęcia,
•    wkład poszczególnych mniejszości w życie lokalnych społeczności, w kulturę regionu i kraju,

•    ślady obecności ww. mniejszości: materialne (np. budynki, cmentarze, charakterystyczne elementy krajobrazu) i niematerialne (np. nazwy miejscowe, powiedzenia, tradycje, kulinaria).

Miejscowy dialekt/gwara

•    gwara używana na danym terenie,
•    zasięg terytorialny gwary,
•    wpływy innych gwar, dialektów i języków,
•    słowniczek charakterystycznych słów i zwrotów,
•    lokalne wiersze, piosenki i przyśpiewki,

Park krajobrazowy

•    obszar,
•    walory krajobrazowe,
•    obiekty historyczne,
•    wartości kulturowe,
•    rezerwaty i pomniki przyrody,
•    ośrodki edukacji ekologicznej, wystawy, muzea,
•    dostępne formy uprawiania turystyki,
•    infrastruktura turystyczna,
•    formy rekreacji dostępne w parku.

Kultura ludowa danej ziemi

•    zwyczaje związane ze świętami, uroczystościami oraz życiem codziennym,
•    tradycje,
•    tańce,
•    stroje,
•    lokalne potrawy,
•    zdobnictwo.

Dolina rzeki


•    jak powstała dolina,
•    rzeka i jej dopływy,
•    największa różnica wysokości bezwzględnej w dolinie, największy spadek wody,
•    miejsca występowania ciekawych gatunków roślin i zwierząt,
•    wodospady, progi, bystrza, jazy, mosty, młyny, elektrownie i inne obiekty związane z rzeką,
•    lokalne nazwy związane z rzeką i doliną,
•    miejscowe legendy i podania związane z rzeką,
•    gatunki ryb spotykane w rzece, łowiska, ograniczenia istotne dla wędkarzy,
•   spławność rzeki na poszczególnych odcinkach, możliwość zorganizowania spływu w kajakach/pontonach, wypożyczalnie sprzętu.

Przyroda mikroregionu

•    granice geograficzne,
•    charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt,
•    krajobraz mikroregionu,
•    charakterystyczne ekosystemy i powiązania między nimi,
•    formy ochrony przyrody,
•    pomniki przyrody,
•    rzeki i cieki wodne,
•    rzeźba terenu, skały narzutowe.

Rezerwat przyrody

•    rodzaj rezerwatu,
•    zjawiska przyrodnicze i gatunki poddane ochronie rezerwatowej,
•    szczególne formy ochrony przyrody i ekosystemów,
•    krajobraz występujący w rezerwacie,
•    pomniki przyrody,
•    stanowiska dokumentacyjne i punkty obserwacyjne,
•    dostępność dla zwiedzających.

Pomnik przyrody

•    rodzaj obiektu,
•    otoczenie obiektu,
•    położenie w skupisku pomników przyrody,
•    nazwa własna obiektu,
•    związek ze środowiskiem i kulturą lokalną.

Zaścianki

•    odrębność lub przynależność do innej wsi,
•    pochodzenie nazwy,
•    rody zamieszkujące zaścianek, herby,
•    przynależność do „gniazda herbowego”,
•    przywileje prawne, sądowe, polityczne i ekonomiczne mieszkańców zaścianka,
•    odrębność kulturowa i obyczajowa zaścianka.

Biografia postaci

•    największe osiągnięcia,
•    miejsca związane z postacią,
•    formy upamiętnienia postaci,
•    miejsca i instytucje, które przyjęły daną postać za patrona,
•    lokalne nazewnictwo związane z bohaterem,
•    ślady życia bohatera w lokalnym piśmiennictwie - gazetach, książkach, antologiach, księgach parafialnych,
•    miejsce wiecznego spoczynku,
•    wspomnienia o bohaterze.

Bitwa

•    fakty historyczne,
•    przebieg i rezultaty bitwy,
•    ślady bitwy w lokalnym piśmiennictwie - gazety, przewodniki, mapy,
•    najważniejsze pozycje na polu bitwy,
•    opis pola bitwy,
•    muzea i izby pamięci związane z bitwą,
•    lokalne wspomnienia i opowieści,
•    najbardziej znane trofea i pamiątki znalezione na polu bitwy - efekty prac archeologicznych.

Miejscowość

•    położenie i dojazd,
•    liczba ludności dawniej i dziś,
•    potwierdzone lub prawdopodobne pochodzenie nazwy,
•    zabytki istniejące do dziś, ich historia i ciekawostki, w tym najstarsze wzmianki, informacje z zakresu historii sztuki; jeśli miejscowość odgrywała w przeszłości większą rolę, niż obecnie – przyczyny rozwoju i upadku, charakterystyka okresu świetności,
•    ważne obiekty, które kiedyś znajdowały się w danej miejscowości, ale nie dotrwały do naszych czasów, ich położenie, ślady w terenie i w źródłach, w szczególności zachowane wizerunki, plany itp.,
•    dawni właściciele miejscowości, ewentualnie ich rola w dziejach regionu czy kraju; informacje źródłowe na ich temat, zachowane ślady – miejsca pochówku, pomniki, inskrypcje, pamiątki, portrety, ważniejsze dokonania, dziwactwa, efekty ich działalności itp.,
•    sławni ludzie, związani z miejscowością (choćby poprzez krótkotrwały pobyt) – z czego zasłynęli, jakie wydarzenia związały ich z daną miejscowością, czy zachowały się jakieś pamiątki po ich pobycie, jakie są źródłowe świadectwa tego pobytu,
•    co mieszkańcy pamiętają z dziejów swojej miejscowości,
•    miejscowe legendy, podania, opowieści,
•    ważne wydarzenia dziejowe, które rozegrały się w danej miejscowości,
•    miejscowe epizody ważnych wydarzeń historycznych i ruchów społecznych (np. partyzancki ruch oporu, konfederacja barska, powstania, „Solidarność”),
•    obszary najstarszego osadnictwa w miejscowości, najstarsze obiekty,
•    punkty widokowe, miejsca o szczególnych walorach krajobrazowych,
•    miejscowe pomniki przyrody, rezerwaty, inne ciekawe obiekty przyrodnicze,
•    charakterystyka klimatu, atmosfery typowej dla danej miejscowości,
•    ciekawe informacje na temat języka mieszkańców, charakterystycznego słownictwa itp.